การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2

p3

กลยุทธ์การเรียนการสอน : แนวทางสู่การปฏิบัติ

p3

เอกสารประกอบการบรรยายการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

p3

เอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

p3

บทคัดย่อรายวิชาการเงินธุรกิจ (FB.201)

p3

บทคัดย่อรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 2(AC 307)

p3

บทคัดย่อรายวิชาสัมมนากรณีศึกษาด้านประชาสัมพันธ์ (PA.412)

p3

การจัดการเรียนการสอนที่มีการวิจัยเป็นฐาน ( Research-Based Learning : RBL )

p3

เอกสารวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา)

p3

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

p3