การเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem – Based Learning (PBL)

p3

การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

p3

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

p3

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์

p3

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

p3

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการจัดการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป

p3

คู่มือ การใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ KASEM ของนักศึกษา มกบ.

p3

การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

p3

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยการเรียนการสอน

p3

ประวัติความเป็นมาของ T.Q.F

p3