ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน (ศพก.)
Development Center for Innovation of Learning and Instruction (DCIL)

ความเป็นมาของศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

              มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549 เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยภายใต้การกำกับ ดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ปรัชญา

              ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเน้นการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ และการนำข้อความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการประยุกต์การเรียนการสอน นำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์ สนองปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

              คณาจารย์เกิดแรงจูงใจ ความสนใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมการเรียนรู้คู่คุณธรรม นำสังคมพัฒนา