คณะศิลปศาสตร์

 • ผศ.จตุพร จันทนะสุต

คณะนิเทศศาสตร์

 • อ.ธีรกุล สถิตนิมานการ

คณะนิติศาสตร์

 • อ.ชลธิชา สมสอาด

คณะบริหารธุรกิจ

 • อ.ขวัญหทัย มิตรภานนท์

คณะบริหารธุรกิจ BBA.

 • อ.ปรัชญา ภูมิอานันท์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • ดร.ดนัย ลิสวัสดิรัตนากุล

คณะสถาปัตยกรรมาสตร์

 • อ.บุญส่ง อุดมกิจโกศล

ฝ่ายวิชาการ

 • อ.ประภาพร เหลืองช่วยโชค

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 • อ.นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ

ศูนย์บริการนักศึกษา

 • อ.รัชนีย์ แก้วคำศรี

คณะจิตวิทยา

 • อ.นภาพร อยู่ถาวร