ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ อาคาร 3 ชั้น 2
1761 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
(โทรสาร) 0-2320-2777 ต่อ 1307