ประธานกรรมการที่ปรึกษา

ภาพผู้บริหาร ดร.วัลลภ สุวรรณดี

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
อธิการบดี

กรรมการที่ปรึกษา

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผศ. อิงอร ตั้นพันธ์
รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
คณบดีคณะจิตวิทยา