มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงาน Meet the President และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม” ประจำปีการศึกษา 2556

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังแนวคิด… [more]

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงาน Meet the President และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม” ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงาน Meet the President และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม” ประจำปีการศึกษา 2556

ผลการคัดเลือกอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ผลการคัดเลือกอาจารย์ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติฯ… [more]

ผลการคัดเลือกอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการคัดเลือกอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

รายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทำรายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนว… [more]

รายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต