กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ฯ

  1. ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด การทำเว็บไซต์
  2. การขยายผลการเขียนประมวลรายวิชาและการเขียนแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. การระดมพลังสมอง การเขียนคู่มือ เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน และตำรา
  4. จัดทำโครงการวิจัยและประสานงานให้เกิดโครงการวิจัยด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
  5. จัดประชุม เสวนา และนำเสนอผลงานการจัดการเรียนการสอนที่ประสบผลสำเร็จของคณาจารย์เพื่อ
    เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์
  6. จัดให้มีการสรุปประเมินผลและจัดทำรายงานการประกันคุณภาพงานของศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
  7. นำผลการประกันคุณภาพมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนงานของศูนย์ฯ ในอนาคต