ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
เป็นศูนย์แห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดตั้งขึ้นเพื่อ …..

  • เพื่อเป็นศูนย์กลาง ของความเชี่ยวชาญและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการใช้กลยุทธ์การจัดการ เรียนการสอนและการใช้สื่อการสอนรูปแบบใหม่ๆ
  • เพื่อประสานงานกับคณะวิชาต่างๆ ในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนการสอนรวม ทั้งวิธีการวัดและประเมินผลผู้เรียนที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างทฤษฎี กับการปฏิบัติ และธรรมชาติของแต่ละรายวิชา
  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น ทั้งที่เป็นเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน ตำรา และบทความทางวิชาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
  • เพื่อส่งเสริมให้เกิดโครงการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ทั้งที่เป็นผลงานวิจัยของศูนย์โดยตรง และงานวิจัยของคณะวิชาต่างๆ
  • เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการพัฒนานวัต กรรมการเรียนการสอนแก่คณะวิชา หน่วยงานและคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนกับ สถาบันอุดมศึกษาอื่น