DR.Runjoun

รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
ผู้อำนวยการ
คุณวุฒิ     

  • กศ.บ. (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
  • ศศ.ม. (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)
  • ค.ด. (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา)

Kunlaya

สุติมา หาบยูโซะ
เลขานุการ
คุณวุฒิ     

  • รปม. (สาขาการจัดการสาธารณะ)

supannika

สิริลักษณ์ สังวาลย์น้อย
ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณวุฒิ     

  • คศ.บ. (สาขาอาหารและโภชนาการ)