โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

Image07

              มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา” โดย ศ.นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา การอภิปรายเรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดย รศ. ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ และรศ. ดร. ธำรงค์ อุดมไพจิตรกุล การนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” โดยคณาจารย์ผู้วิจัยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และการนำเสนอกรณีศึกษาโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยคณาจารย์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และโรงเรียนประถมศึกษา โดยคณาจารย์จากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ในงานมีการชมนิทรรศการและโปสเตอร์งานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ครั้งที่ 4

act_sufficient4_3

              ศูนย์ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “9 กิจกรรมความดี ถวายแด่องค์ราชัน” ในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ร่วมกับคณาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอนของ คณาจารย์ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2550 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 1605 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)

act_TRX2007_1

              สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมผลงานวิจัย และสนับสนุนการวิจัยของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์ให้งานวิจัยของชาติได้รับการยอมรับการชื่นชม และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทุกระดับ และร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 วช. ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยการจัดงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007) ในวันศุกร์ที่ 7 – วันอังคารที่ 11 กันยายน 2550 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ครั้งที่ 3

act_sufficient3_3

              ศูนย์ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “9 กิจกรรมความดี ถวายแด่องค์ราชัน” ในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ร่วมกับคณาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอนของ คณาจารย์ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 วันพุธที่ 5 กันยายน 2550 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 1605 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

การสัมมนา “การบูรณาการแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ” ภาคการศึกษาที่ 1/2550 ครั้งที่ 2

act_sufficient2_2

              ศูนย์ พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “9 กิจกรรมความดี ถวายแด่องค์ราชัน” ในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการวิจัยโครงการเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับคณาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอนของ คณาจารย์ที่เป็นผู้ทดลองใช้ ในการฝึกอบรมครั้งที่ 2 เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 1605 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สรุปรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ลำดับ ชื่อรายวิชา ชื่อผู้สอน 1 AC.307 การบัญชีชั้นกลาง 2 อ.สุรีย์พร เกียรติเฉลิมพร [...]

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

act_chumrung_2

              โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ ได้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนคนบ้านจำรุง ในการแก้ไขปัญหาความยากจน” วันเสาร์ ที่ 9 มิถุนายน 2550 ณ ชุมชนบ้านจำรุง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พ.ศ.2549)

การอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับอาจารย์ เรื่อง “การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

ss_2

              สำนักบุคลากรร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานสำหรับอาจารย์ เรื่องการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 ณ ห้อง 1504 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต               วิทยากรในการบรรยายครั้งนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร. รัญจวน คำวชิรพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน คณาจารย์ที่เข้าร่วมการอบรมเป็นคณาจารย์จากคณะวิชาต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 60 คน

โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ครั้งที่ 1

s_2

              ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “9 กิจกรรมความดี ถวายแด่องค์ราชัน” ในวโรกาส 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการวิจัยโครงการเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับคณาจารย์ในคณะวิชาต่างๆ เพื่อดำเนินการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่เป็นผู้ทดลองใช้ ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 เรื่องของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 6 ห้อง 1605 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการฝึกอบรม “กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” รุ่นที่ 1

l_3

              มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ร่วมกับศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการจัดโครงการฝึกอบรม“กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” รุ่นที่ 1 วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2550               ในการฝึกอบรมโครงการในครั้งนี้ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการได้ประสานงานกับคณาจารย์ที่เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยากรบรรยาย รศ. ดร. รัญจวนคำวชิรพิทักษ์ รศ. ดร. อารี พันธ์มณี รศ. ดร. ทัศนีย์ นนทะสร รศ. ไพบูลย์ เทวรักษ์ วิทยากรปฏิบัติงาน อ.วาสนา กาญจนะคูหะ อ.วิมลลักษณ์ ใจแจ้งอ.สุภาวรรณ แก้วป้องปก อ.สุจิตรา แดงอินทวัฒน์ และคุณกัลยา สร้อยสิงห์