โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (T.Q.F)”

IF

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจัดโครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านการเรียนการสอนเรื่อง“การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (T.Q.F)”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552(Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd )”

DSC06435

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับคณะบริหารธุรกิจจัดโครงการแลก เปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยการเรียนการสอน”

DSC06516

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการวิจัยการเรียนการสอน” ในวันพุธที่ 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2554  เวลา  08.30 – 16.00  น.  ห้องสัมมนา  3  อาคาร  1  ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ

การปฏิรูป การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Im_cdl00005

โครงการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒ นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” (Srinakharinwirot University International Conference “Educational Reform Towards Internationalization”)          ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับคณะผู้วิจัยโครงการวิจัย เรื่อง “ การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ศท. 124 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต” ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒ นานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีท สุขุมวิท 20 กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครั้งที่ 1/2553

IF

คณะกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ และคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ครั้งที่ 1/2553 ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 เวลา 16.30.- 17.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

โครงการอบรมหัวข้อ “การดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน”

20100708144436_DSC02127

            คณะกรรมการจัดการความรู้ได้จัดการอบรมหัวข้อ “การดำเนินการจัดการความรู้ของคณะวิชาและหน่วยงาน” ในวันศุกร์ที่  4  มิถุนายน  2553  เวลา 13.00 – 16.00 น.  ณ  ห้อง 1507  ชั้น 5  อาคาร  1  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ได้แก่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิงอร  ตั้นพันธ์

การประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

IF

          คณะกรรมการการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการความรู้  คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการองค์ความรู้  และคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมเพื่อกำหนดนโยบายการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  โดยมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมดังนี้                     ครั้งที่ 1  เมื่อวันศุกร์ที่  19  กุมภาพันธ์  2553                     ครั้งที่ 2  เมื่อวันศุกร์ที่   5  มีนาคม  2553                     ครั้งที่ 3  เมื่อวันศุกร์ที่   9  เมษายน  2553           ณ ห้องประชุม  ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ

โครงการอบรมหัวข้อ “มารู้จัก KM กันเถอะ”

20100609141321_DSC_3364

           ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานกล่าวเปิดงาน “KM แนวทางปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผลเป็นเลิศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “มารู้จัก KM กันเถอะ : แนวทางปฏิบัติที่มีสัมฤทธิผลเป็นเลิศ” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการความรู้ KM และสามารถนำหลักการไปจัดทำแผน KM ตามภารกิจของหน่วยงานได้ โดยมีคณาจารย์แต่ละสาขาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จัด ณ ห้อง Auditorium ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ

โครงการจัดทำรายวิชาและเขียนตำราเรียนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 1 – 8

tImage0009

               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้ส่งเสริมให้คณาจารย์นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ                ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนจึงจัดให้มีโครงการจัดทำรายวิชาและเขียนตำราเรียนเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต” เพื่อบรรจุเป็นหลักสูตรรายวิชาสังกัดอยู่ในสำนักวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะสหสาขาวิชา (Multidisciplinary) อันจะเป็นการขยายขอบข่ายการจัดการองค์ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และมีตำราที่สอดคล้องและสนองตอบความต้องการในบริบทสังคมไทย โดยมีคณาจารย์จากหลายสาขาวิชาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำโครงการดังกล่าว

โครงการเสวนาวิชาการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานและการขอตำแหน่งทางวิชาการ”

Image08

               ศูนย์ฯ ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตผลงานและการขอตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2551 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1504 ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการผลิตผลงานทางวิชาการ และเตรียมการขอตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนางานวิชาการของคณาจารย์