มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงาน Meet the President และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม” ประจำปีการศึกษา 2556

1442373300

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังแนวคิด แนวทางการบริหารงานจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สู่ปีที่ 29” และดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 (Education in the 21st century)” ในงาน Meet the President เพื่อจุดประกายแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม ด้านการจัดการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด โดยมี ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรางวัลเชิดชูเกียรติ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ           [...]

ผลการคัดเลือกอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

logo_1

ผลการคัดเลือกอาจารย์ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผลการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติฯ

รายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

logo_1

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทำรายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ต้องการให้มีการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อความรู้ดังกล่าว จะเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียน (Classroom Action Research) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะได้อาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการจัดการ เรียนการสอน การประยุกต์ เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาไปในเวลาเดียวกัน

การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

1366259381

  รศ.ดร. รัญจวน คำวขิรพิทักษ์ ผอ.ศูนย์ ได้เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ “Preparing Educators to be Competent, Effective and Happy” ซึ่งนำเสนอโดย Dr.Mike  Sayler จาก University of North Texas สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอาจารย์และบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในอันเกิดจากตัวอาจารย์ผู้สอนเอง และปัจจัยแวดล้อมอันเกิดจากการบริหารจัดการของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ดังนี้           1.   ปัจจัยภายในตัวอาจารย์เอง             -    ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย ไม่ใช้ยืนนิ่งเอาแต่พูด หรือเอาแต่ฟัง แจกแต่ Sheet หรือมอบหมายแต่การบ้านเท่านั้น ให้สอนทั้งความรู้ กระตุ้นทั้งความคิด และฝึกฝนทักษะให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง             -    รู้จักนักศึกษาทุกคน ตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน ให้การเสริมแรงนักศึกษา โดยการนำผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบันของนักศึกษามาแสดงให้เป็นที่ปรากฎ             -    มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยอาจแบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาทำกิจกรรมสลับบ้าง แต่ทั้งนี้ต้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีบรรยากาศที่ดีและมีความพร้อม [...]

การส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเรื่อง “สอนนักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง”

1366259565-55

การส่งผู้แทนเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนเรื่อง “สอน นักศึกษาให้น่าสนใจและดึงดูดใจแบบนักแสดง” ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มี.ค. 56 เวลา 8.30 – 12.00 น. อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์           อาจารย์นพพร เอื้อรัตนพงษ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้ข้อสรุปสาระสำคัญของการประชุม มาด้วยว่าเป็นการสัมมนาแบบอิงประสบการณ์ โดยผู้จัดได้เชิญ คุณอภิญญา        สกุลเจริญสุข (สายป่าน) ซึ่งเป็นนักแสดงวัยรุ่นและเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มาเป็นวิทยากร ตอบประเด็นคำถามเกี่ยวกับการสอนให้น่าสนใจและดึงดูดแบบนักแสดง ดังนี้             1. ในฐานะที่เป็นนักแสดงและเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์คิดว่า ความรู้จากประสบการณ์และความรู้ที่เรียนมาในเรื่องการแสดง มีส่วนคล้ายหรือสามารถนำไปปรับใช้กับคนที่เป็นอาจารย์ได้อย่างไร           การเป็นอาจารย์ในบางครั้งก็ต้องทำตัวเหมือนนักแสดง คือ การเป็นนักแสดงต้องแสดงบทบาทให้เป็นที่น่าสนใจของผู้ชม ในขณะเดียวกันการเป็นอาจารย์ก็ต้องแสดงบทบาทให้เป็นน่าสนใจของลูกศิษย์ เช่น มีการใช้น้ำเสียงที่มีโทนเสียงแตกต่างกัน สร้างความตื่นเต้นให้นักศึกษาบ้างในบางครั้งทำให้นักศึกษาคาดเดาได้ยากว่า อาจารย์จะทำอะไรต่อ ทำให้นักศึกษามีการตื่นตัวที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ไม่น่าเบื่อ มีการใช้สายตา (Eye contact) อาจารย์ผู้สอนอยู่หน้าห้องต้องมีการใช้สายตามมองไปที่จุดใดจุดหนึ่งประมาณ 3-5 วินาที เพื่อจะได้มีจุดโฟกัส [...]

โครงการฝึกอบรมเรื่อง แนะนำ – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียน มคอ.3 ให้สัมฤทธิ์ผล

1343094504

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสำนักบุคลากร จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง แนะนำ – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียน มคอ.3 ให้สัมฤทธิ์ผล ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1504 อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

การสรรหาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

logo_1

ผลการสรรหา ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ ส่งบทความวิชาการเรื่อง “การจัดการความรู้ปรากฏในพระราชหัตถเลขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว” เพื่อรับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการดังกล่าวในฐานะผลงานจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ ได้ลงทะเบียนส่งบทความไปยัง สสอท แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์

1323838591

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์             ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรสาขาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพระพุทธศาสนา จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์ ในอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป

IF

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรื่อง “มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป” ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรื่อง “มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป” ในศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา2553

IF

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ