มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดงาน Meet the President และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม” ประจำปีการศึกษา 2556

          คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมรับฟังแนวคิด แนวทางการบริหารงานจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สู่ปีที่ 29” และดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 (Education in the 21st century)” ในงาน Meet the President เพื่อจุดประกายแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษม ด้านการจัดการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสัมฤทธิผลสูงสุด โดยมี ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรางวัลเชิดชูเกียรติ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2556” ให้กับอาจารย์จิระจิตรา ฮิคคินส์ อาจารย์ประจำสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน สอนวิชา ES. 301 Communicative English for Airline Business โดยอาจารย์ได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมลงมือปฏิบัติ (Activity Based Learning) เน้นย้ำการนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพได้ อาจารย์มีการเตรียมสื่อและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การใช้เกมส์หรือคลิปวิดีโอภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน หรือการใช้ Video Conference โดยผ่านการสื่อสารทาง Skype กับเจ้าของภาษาที่ทำงานในธุรกิจการบิน สิ่งเหล่านี้กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ พร้อมทั้งความสนุกสนานและศรัทธา ซึ่งทำให้เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

          นอกจากนี้ยังได้มอบรางวัลชมเชย “ดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน” ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้แก่ อาจารย์ทวีวรรณ คงมณีชัชวาล คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิญญู แสวงสินกสิกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุชิต เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดิศร์ อิดรีส รักษมณี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ ยังได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรชมเชยให้กับผู้ผ่านการสาธิตการสอน และใบประกาศเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับการสรรหาจากคณะวิชา/สำนักวิชา/สถาบัน เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกอีกด้วย จัด ณ ห้องประชุมเกษมสุวรรณดี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558