รายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดทำรายงานการวิจัย การสังเคราะห์งานวิจัยการจัดการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ที่ต้องการให้มีการสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อความรู้ดังกล่าว จะเป็นแนวทางให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนและการพัฒนางานวิจัยปฏิบัติการใน ชั้นเรียน (Classroom Action Research) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะได้อาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพทั้งทางด้านการจัดการ เรียนการสอน การประยุกต์ เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษาไปในเวลาเดียวกัน