โครงการฝึกอบรมเรื่อง แนะนำ – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียน มคอ.3 ให้สัมฤทธิ์ผล

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสำนักบุคลากร จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง แนะนำ – แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการเขียน มคอ.3 ให้สัมฤทธิ์ผล ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1504 อาคาร 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ