การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

 

รศ.ดร. รัญจวน คำวขิรพิทักษ์ ผอ.ศูนย์ ได้เข้าฟังการบรรยายในหัวข้อ “Preparing Educators to be Competent, Effective and Happy” ซึ่งนำเสนอโดย Dr.Mike  Sayler จาก University of North Texas สรุปสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นอาจารย์และบุคลากรที่ดีของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยปัจจัยสำคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยภายในอันเกิดจากตัวอาจารย์ผู้สอนเอง และปัจจัยแวดล้อมอันเกิดจากการบริหารจัดการของคณะวิชา/มหาวิทยาลัย ดังนี้

          1.   ปัจจัยภายในตัวอาจารย์เอง

            -    ใช้กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย ไม่ใช้ยืนนิ่งเอาแต่พูด หรือเอาแต่ฟัง แจกแต่ Sheet หรือมอบหมายแต่การบ้านเท่านั้น ให้สอนทั้งความรู้ กระตุ้นทั้งความคิด และฝึกฝนทักษะให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง

            -    รู้จักนักศึกษาทุกคน ตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน ให้การเสริมแรงนักศึกษา โดยการนำผลงานทั้งในอดีตและปัจจุบันของนักศึกษามาแสดงให้เป็นที่ปรากฎ

            -    มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยอาจแบ่งกลุ่มย่อยให้นักศึกษาทำกิจกรรมสลับบ้าง แต่ทั้งนี้ต้องมีการบริหารจัดการชั้นเรียนที่มีบรรยากาศที่ดีและมีความพร้อม

            -    กระตุ้นนักศึกษาให้ใช้ความคิดระดับสูง : Critical Thinking , Analytic Thinking , Creative Thinking

            -    อาจารย์ผู้สอนให้ความสนใจ เป็นตัวอย่างที่ดี ทักทาย และแสดงที่ท่าที่มีความสุขเมื่ออยู่กับนักศึกษาในชั้นเรียน

          2.       ปัจจัยแวดล้อม

            -    Workload จำนวนรายวิชาที่สอน และจำนวนชั่วโมงที่สอนมีความเหมาะสม

            -    อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย การได้รับการสนับสนุนให้การผลิตเอกสารวิชาการที่มีคุณภาพ การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ และการก้าวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิขาการ

            -    มีเวทีให้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานการสอน การวิจัย การสร้างเครือข่ายระหว่างคณาจารย์ในคณะวิชา และในระดับมหาวิทยาลัย

            -    คณบดี/ผู้บริหารหลักสูตร/หน่วยงาน มีการติดตามรายงานและเสนอผลงาน ของคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดด้วยดัชนีชี้วัดที่มีมาตรฐานเดียวกัน

            -    จัดระบบพี่เลี้ยง (mentors) ให้กับอาจารย์ใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์

            -    มีการจัด award สำหรับผู้มี good หรือ best practice ทั้งในระดับบุคคลและคณะวิชา เช่น

           – คณะวิชาที่มีผลงานการสอนดีเด่น

           – คณะวิชาที่มีผลงานวิจัยดีเด่น

           – คณะวิชาที่มีนักวิจัยหน้าใหม่ดีเด่น

           – รางวัลผู้สอนดีเด่น รางวัลผู้ให้บริการดีเด่น

           – รางวัลบุคลากรดีเด่นประจำคณะวิชา