การสรรหาบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2556 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท)

ผลการสรรหา ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ ส่งบทความวิชาการเรื่อง “การจัดการความรู้ปรากฏในพระราชหัตถเลขพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ หัว” เพื่อรับการพิจารณาให้นำเสนอในที่ประชุมวิชาการดังกล่าวในฐานะผลงานจาก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.วาสนา กาญจนะคูหะ ได้ลงทะเบียนส่งบทความไปยัง สสอท แล้วเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556