การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์

โครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์

            ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับหลักสูตรสาขาจิตวิทยาระดับบัณฑิตศึกษา และเครือข่ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนพระพุทธศาสนา จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง “การจัดการเรียนรู้และการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในบริบทการจัดการเรียนการสอนของพระสงฆ์ ในอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ