มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป

โครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรื่อง “มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป”

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนร่วมกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไปจัดโครงการประชุมวิชาการเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรื่อง “มาตรฐานการเรียนรู้และการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทั่วไป” ในศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ