การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา2553

ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ