บุคลิกภาพของคนที่มีความสุข

            คนที่มีความสุขในใจ จะมีบุคลิกภาพพิเศษเป็นบุคคลที่ใช้ความเร็วความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ ได้รับการยอมรับมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จึงมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานได้ไม่ยากนัก บุคลิกภาพพิเศษนั้น ได้แก่

  • คนที่มีความสุขเป็นคนช่างคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเผชิญโลกตามสถานการณ์ที่เป็นจริง ทั้งในแง่สุขและทุกข์ ยอมรับสภาพที่แท้จริงของชีวิตได้
  • คนที่มีความสุขจะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น การได้ช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้รู้สึกเป็นสุข
  • คนที่มีความสุขจะมีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพใจ มีความร่าเริง ถึงแม้ว่าบางคนจะมีข้อบกพร่องทางร่างกายก็สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความ สุขเช่นกัน
  • คนที่มีความสุขจะแก่ช้า มีบุคลิกภาพดี ผิวพรรณดี มีความตื่นตัว มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย
  • คนที่มีความสุขจะมีความนับถือตนเอง ซื่อสัตย์ต่อตนเองมีความพึงพอใจต่อสภาพของตนเอง สามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
  • คนที่มีความสุขจะเป็นที่ชอบพอของคนทั่วไป มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ได้รับการยกย่องนับถือจากคนรอบข้าง
  • คนที่มีความสุขมักจะประสบความสำเร็จในการทำงาน คนที่มีความสุขมักจะมีความเต็มใจ มีความเสียสละในการทำงาน ความสำเร็จก็จะตามมาในที่สุด

            คนเราเกิดมาพร้อมกับความแตกต่างกัน ความไม่เท่าเทียมกัน บุคคลที่สามารถรังสรรค์ชีวิตของตนเองให้มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์นั้น อาจกล่าวได้ว่าคุณคือบุคคลที่มีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง