ความคิดสร้างสรรค์

รศ. ดร. อารี พันธ์มณี์
หัวหน้าสาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์์

           ความคิดสร้างสรรค์ นับเป็นความสามารถที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ซึ่งมีคุณภาพมากกว่าความสามารถด้านอื่นๆ และเป็นปัจจัยที่จำเป็นยิ่งในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ประเทศใดก็ตามที่ประชาชนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าใช้จิตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ สามารถแสวงหาพัฒนาและดึงศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ของประเทศชาติออกมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ได้มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสพัฒนาและเจริญก้าวหน้าได้มากเท่านั้น

          ความคิดสร้างสรรค์ เป็นลักษณะความคิดที่แปลกใหม่ซึ่งอาจเกิดจากการคิดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจาก ความคิดเดิม ให้เป็นความคิดที่แปลกใหม่และแตกต่างจากความคิดเดิม เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองที่คิดในลักษณะอเนกอนัยอันนำไปสู่การ คิดค้นสิ่งแปลกใหม่ด้วยการคิดดัดแปลง ปรุงแต่งจากความคิดเดิมผสมผสานกันเกิดสิ่งใหม่ ซึ่งรวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆ ตลอดจนวิธีการคิดทฤษฎีหลักการได้สำเร็จ
ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์

 • มีความสามารถในการคิดพลิกแพลงแก้ปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงด้วยดี
 • ไม่ชอบทำตามอย่างผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล
 • มีจิตใจจดจ่อและผูกพันกับงานและความอดทนอย่างทรหด
 • เป็นผู้ไม่ยอมเลิกล้มอะไรง่าย หรือเป็นนักสู้ที่ดี
 • มีความคิดคำนึงหรือจินตนาการสูง
 • มีลักษณะความเป็นผู้นำ
 • มีลักษณะขี้เล่น รื่นเริง
 • ชอบรับประสบการณ์ใหม่ๆ
 • นับถือตนเองและเชื่อมั่นในตนเองสูง
 • มีความคิดอิสระและยืดหยุ่น
 • ยอมรับและสนใจสิ่งแปลกๆ
 • มีความซับซ้อนในการรับรู้
 • กล้าหาญกล้าเผชิญความจริง
 • ไม่ค่อยเคร่งครัดกับระเบียบแบบแผน
 • ไม่ยึดมั่น (Dogmatism) ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกินไปชอบทำงานเพื่อความสุขและความพอใจของตนเอง
 • มีอารมณ์ขัน

เอกสารอ้างอิง

รศ. ดร. อารี พันธ์มณี. ความคิดสร้างสรรค์. ปริทัศน์จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2547.